• การแสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • ขนาดตัวอักษร
  • -
  • +
เวลาที่เหลืออยู่
นับถอยหลังเปิดระบบอย่างเป็นทางการ 1 สิงหาคม 62
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
เนื่องจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นกลไกดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ที่มาจาก 3 ภาคส่วน ตามมาตรา 13 ได้แก่ กลุ่มนโยบาย ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่นายกรัฐมนตรีกำหนดและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ กลุ่มวิชาการ ได้แก่ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขและผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ซึ่งต้องไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข กลุ่มประชาสังคม ได้แก่ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ไม่ว่าจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ คสช. จึงมีทั้งกรรมการที่มาจากการแต่งตั้งโดยตำแหน่ง และกรรมการที่มาจากกระบวนการสรรหาโดยการเลือกกันเอง คสช.มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี โดยคณะกรรมการฯชุดปัจจุบัน กำลังจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ดังนั้น คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่ คสช. แต่งตั้งตามมาตรา 19 มี รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร กรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธาน จึงได้จัดกระบวนการสรรหากรรมการจากบุคคลที่ต้องผ่านกระบวนการเลือกกันเอง 3 กลุ่ม คือ 1. ผู้ทรงคุณวุฒิ 2. ผู้แทนกลุ่มองค์กรภาคเอกชน 3. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คณะกรรมการสรรหาจะออกประกาศฯต่อไป) ทั้งนี้ ในปี 2562 กระบวนการสรรหากรรมการทั้งสามกลุ่มจะใช้ระบบอิเลคโทรนิกส์ตลอดกระบวนการ โดยใช้ website หลักคือ https://nhc.nationalhealth.or.th (จะเปิดให้เข้าระบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562) ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โทร 02832 9023 และ 02 832 9024 หรือติดต่อที่ e-mail nhcvote@nationalhealth.or.th กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143