• การแสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • ขนาดตัวอักษร
 • -
 • +

รายการเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร สำหรับผู้แทนองค์กรภาคเอกชน

รายการเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร สำหรับผู้แทนองค์กรภาคเอกชน


เอกสารหลักฐานประกอบการขอขึ้นทะเบียน สำหรับองค์กรภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคล ประกอบด้วย

 • 1. สำเนาหลักฐานที่แสดงความเป็นนิติบุคคล
 • 2. สำเนาหลักฐานที่แสดงถึงวัตถุประสงค์การก่อตั้งองค์กร
 • 3 .สำเนาหลักฐานซึ่งแสดงถึงการดำเนินกิจกรรมในกลุ่มองค์กรที่ขอขึ้นทะเบียนในพื้นที่จังหวัดมาแล้วไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่สมัคร จำนวน 2 กิจกรรมขึ้นไป เช่น โครงการ รายงานการดำเนินโครงการ รูปถ่ายกิจกรรมโดยระบุสถานที่จัดกิจกรรม เป็นต้น
 • 4. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งประธานองค์กรหรือรายงานการประชุมที่มีชื่อประธานองค์กร
 • 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของประธานองค์กร

เอกสารหลักฐานประกอบการขอขึ้นทะเบียน สำหรับกรณีที่องค์กรภาคเอกชนไม่เป็นนิติบุคคล ประกอบด้วย

 • 1. สำเนาหลักฐานที่แสดงถึงวัตถุประสงค์การก่อตั้งองค์กร
 • 2. สำเนาหลักฐานซึ่งแสดงถึงการดำเนินกิจกรรมในกลุ่มองค์กรที่ขอขึ้นทะเบียนในพื้นที่จังหวัด มาแล้วไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่สมัคร จำนวน 2 กิจกรรมขึ้นไป เช่น โครงการ รายงานการดำเนินโครงการ รูปถ่ายกิจกรรม โดยระบุสถานที่จัดกิจกรรม เป็นต้น
 • 3. สำเนาหนังสือที่แสดงว่าผู้ลงลายมือชื่อในแบบขอขึ้นทะเบียนองค์กรภาคเอกชนฯเป็นประธาน องค์กร หรือรายงานประชุมที่มีชื่อประธานองค์กร
 • 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของประธานองค์กร
 • 5. หนังสือรับรองความมีอยู่และการดำเนินกิจกรรมขององค์กรภาคเอกชนที่ไม่เป็นนิติบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารหลักฐานที่แนบมาพร้อมใบสมัคร

 • 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
 • 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ฉากพื้นหลังไม่มีลวดลาย ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 • 3. แบบ สช./แบบขอขึ้นทะเบียนองค์กรภาคเอกชนและยืนยันการส่งผู้แทนภาคเอกชน/2562 พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ 1 ชุด