• การแสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • ขนาดตัวอักษร
  • -
  • +

รายการเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ

รายการเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ


  • 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • 2. รูปถ่ายตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ฉากพิ้นหลังไม่มีลวดลาย ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
  • 3. เอกสารสรุปผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ ที่สอดคล้องกับประเภทกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่เลือกสมัคร (ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A 4) พิมพ์โดยใช้ตัวอักษรขนาดไม่ต่ำกว่า 16