• การแสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • ขนาดตัวอักษร
 • -
 • +

กลุ่มผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อให้การเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติตามความในมาตรา 13 (6) แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

 1. ไฟล์แนบ : ประกาศ การสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2566.pdf
 2. ไฟล์แนบ : ใบสมัครผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2566.docx
 3. ไฟล์แนบ : Infographic คุณสมบัติกลุ่มผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.jpg
 4. ไฟล์แนบ : Infographic การรับสมัครกลุ่มผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.jpg
 5. ไฟล์แนบ : ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2566.pdf
 6. ไฟล์แนบ : ประกาศ รายชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2566.pdf