• การแสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • ขนาดตัวอักษร
  • -
  • +

กลุ่มผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อให้การเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติตามความในมาตรา ๑๓ (๖) แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

  1. ไฟล์แนบ : ประกาศ การสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2566.pdf
  2. ไฟล์แนบ : ใบสมัครผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2566.docx
  3. ไฟล์แนบ : Infographic คุณสมบัติกลุ่มผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.jpg
  4. ไฟล์แนบ : Infographic การรับสมัครกลุ่มผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.jpg