• การแสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • ขนาดตัวอักษร
  • -
  • +

ติดต่อเรา

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
ชั้น ๓ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ๘๘/๓๙ หมู่ที่ ๔ ซอยติวานนท์ ๑๔ ถนนติวานนท์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐


กลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ ติดต่อ น.ส.ช่อฉัตร สุนทรพะลิน โทร ๐๒ ๘๓๒ ๙๐๔๗ อีเมล nhc.expert@gmail.com
กลุ่ม ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน (NGOs) ติดต่อ น.ส.ธัญญาภรณ์ บุญแสน โทร ๐๒ ๘๓๒ ๙๑๑๙ อีเมล nhc.ngos@gmail.com
กลุ่ม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ติดต่อ น.ส.วิไลวรรณ สิริสุทธิ์ โทร ๐๒ ๘๓๒ ๙๐๒๔ อีเมล nhc.local@gmail.com

https://nhc.nationalhealth.or.th