• การแสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • ขนาดตัวอักษร
 • -
 • +

กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ

เพื่อให้การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติตามความในมาตรา 13 (9) แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

 1. ไฟล์แนบ : ประกาศ การสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จากผู้ทรงคุณวุฒิ 2566 final.pdf
 2. ไฟล์แนบ : Form ใบสมัคร ผู้ทรงคุณวุฒิ ปี 2566 final.docx
 3. ไฟล์แนบ : Infographic คุณสมบัติกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ.jpg
 4. ไฟล์แนบ : Infographic การรับสมัครกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ.jpg
 5. ไฟล์แนบ : ผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับชาติ.pdf
 6. ไฟล์แนบ : ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2566 final complete.pdf
 7. ไฟล์แนบ : ประกาศ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2566.pdf