• การแสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • ขนาดตัวอักษร
  • -
  • +

กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ

เพื่อให้การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติตามความในมาตรา ๑๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

  1. ไฟล์แนบ : ประกาศ การสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จากผู้ทรงคุณวุฒิ 2566.pdf
  2. ไฟล์แนบ : ใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ ปี 2566.docx
  3. ไฟล์แนบ : Infographic คุณสมบัติกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ.jpg
  4. ไฟล์แนบ : Infographic การรับสมัครกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ.jpg