• การแสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • ขนาดตัวอักษร
 • -
 • +

กลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชน

เพื่อให้การเลือกผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติตามความในมาตรา ๑๓ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

 1. ไฟล์แนบ : ประกาศ การสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน Final.pdf
 2. ไฟล์แนบ : แบบขอขึ้นทะเบียนองค์กรภาคเอกชน ปี 2566.docx
 3. ไฟล์แนบ : ใบสมัครผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ปี 2566.docx
 4. ไฟล์แนบ : Infographic คุณสมบัติกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชน.jpg
 5. ไฟล์แนบ : Infographic การรับสมัครกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชน.jpg