• การแสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • ขนาดตัวอักษร
 • -
 • +

กลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชน

เพื่อให้การเลือกผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติตามความในมาตรา 13 (10) แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

 1. ไฟล์แนบ : ประกาศ การสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 2566 final.pdf
 2. ไฟล์แนบ : ประกาศวิธีการ หลักเกณฑ์และระยะเวลาการเลือกผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2566 ฉบับเพิ่มเติม.pdf
 3. ไฟล์แนบ : แบบขอขึ้นทะเบียนองค์กรภาคเอกชน ปี 2566.docx
 4. ไฟล์แนบ : Form ใบสมัคร ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ปี 2566 final.docx
 5. ไฟล์แนบ : Infographic คุณสมบัติกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชน.jpg
 6. ไฟล์แนบ : Infographic การรับสมัครกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชน.jpg
 7. ไฟล์แนบ : ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2566 เขต 1-13 final.pdf
 8. ไฟล์แนบ : ประกาศ รายชื่อผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ได้รับเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2566.pdf